Adatvédelmi tájékoztató

WWW.HPVDOKTOR.HU
WEBOLDAL
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA 

(utolsó módosítás időpontja: 2021 augusztus 9.)

 1. MIRŐL SZÓL EZ A TÁJÉKOZTATÓ, ILLETVE KI ÉS MELY JOGSZABÁLYOK ALAPJÁN KEZELI SZEMÉLYES ADATAIMAT?

A jelen adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: „Adatvédelmi Tájékoztató”) célja annak bemutatása, hogy az MSD Pharma Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-903998; adószám: 14440791-2-44; a továbbiakban: „MSD” vagy „Adatkezelő”) mint adatkezelő tulajdonában álló www.hpvdoktor.hu weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) az MSD az Ön személyes adatait milyen elvek mentén kezeli.

Jelen Adatvédelmi Tájékoztatót kiegészíti az MSD cégcsoport Önnel szembeni online adatvédelmi kötelezettségvállalásait tartalmazó . Annak érdekében, hogy Ön pontos képet kapjon az MSD cégcsoport által az online térben végzett adatkezelés során követett elvekről kérjük, hogy a jelen Adatvédelmi Tájékoztató megismerésekor olvassa el a fenti linken található Internetes Adatvédelmi Szabályzatot is.

Az MSD, valamint a Weboldal üzemeltetését segítő adatfeldolgozó(k) a Weboldallal kapcsolatos adatkezelés során teljes mértékben figyelembe veszik és alkalmazzák az irányadó hatályos jogszabályokat, így különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: „GDPR”), illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseit.

 1. KEZEL AZ MSD A WEBOLDAL ÁLTALAM TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA SORÁN RÁM VONATKOZÓ SZEMÉLYES ADATOT?

A Weboldalon található szolgáltatások többségének igénybevétele nem kívánja meg az Ön előzetes azonosítását, így az MSD ezen szolgáltatások tekintetében Önre vonatkozó személyes adatot (a Weboldalon esetlegesen alkalmazott sütik kivételével) nem kezel.

Előfordulhatnak azonban olyan esetek, amikor a Weboldal használata során mégis személyes adatok kerülnek az MSD birtokába, így például olyankor, ha Ön igénybe veszi a Weboldalról elérhető „Orvos válaszol” funkciót vagy a Weboldalon megadott elérhetőségeinken kapcsolatba lép velünk, illetőleg amennyiben Ön gyógyszer-mellékhatásokkal kapcsolatos egyéb bejelentést tesz. A gyógyszer-mellékhatás bejelentésére vonatkozó adatkezelés tekintetében részletes információkat a jelen Adatvédelmi Tájékoztató 15. pontjában talál.

 1. MILYEN CÉLBÓL KEZELI SZEMÉLYES ADATAIMAT AZ MSD?

3.1 „Orvos válaszol” felület használata
Amennyiben Ön igénybe veszi az „Orvos válaszol” felületet, az MSD az Ön személyes adatait az Ön által feltett kérdések megválaszolása érdekében kezeli. A feltett kérdésére a választ közvetlenül az Ön által megadott e-mailcímre küldjük meg, illetve (amennyiben ehhez Ön előzetesen külön hozzájárult) azt a Weboldalon is megjelenítjük.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az „Orvos válaszol” felület igénybevétele során szolgáltatott válaszok csak a válaszadó személyes véleményének minősülnek és azok semmilyen esetben nem helyettesítik a személyes orvosi konzultációt és orvosi vizsgálatot.

Kérjük továbbá, hogy a szakértőnkkel való kommunikáció során kizárólag olyan személyes adatot adjon meg, amely az Ön kérdésével szoros összefüggésben van. Ennek megfelelően kérjük, hogy kerülje az olyan információk átadását, mint az Ön vagy más személy teljes neve vagy bármely olyan egyéb személyes adata, amely az általunk történő szakmai válaszadáshoz nem szükséges.

Az „Orvos válaszol” felület igénybevételével Önnek lehetősége van arra is, hogy valamely gyógyszerrel kapcsolatos mellékhatást jelentsen be a részünkre. Az esetleges mellékhatás bejelentésére vonatkozó részletes információkat a jelen Adatvédelmi Tájékoztató 15. pontjában talál

3.2 Kérdésének nyilvános megjelenítése az „Orvos válaszol” felületen

Abban az esetben, ha az Ön hozzájárulása alapján kérdése nyilvánosan is megjelenítésre kerül, az Ön által megadott személyes adatokat abból a célból kezeljük, hogy a Weboldal látogatói a korábban feltett, illetőleg megválaszolt kérdések áttekintésével (illetőleg azok között a Weboldalon található keresőmotor használatával meghatározott szavakra történő kereséssel) az esetlegesen őket is érintő egészségügyi információkhoz és tájékoztatáshoz jussanak.

3.3 Egyéb megkeresések

Abban az esetben, ha Ön a Weboldalon megadott elérhetőségeink bármelyikén kapcsolatba lép velünk, személyes adatait az MSD annak érdekében kezeli, hogy az Ön által feltett kérdést megválaszolhassa, illetve az Ön által kért tájékoztatást megadhassa.

 1. MELY SZEMÉLYES ADATAIMAT KEZELI AZ MSD?

4.1 „Orvos válaszol” felület használata esetén
A fenti adatkezelési cél megvalósításával összefüggésben az MSD az Ön alábbi személyes adatait kezeli: (a) e-mailcím; (b) az orvos neve, akinek kérdését fel kívánja tenni; (c) az Ön által feltett kérdésben szereplő (adott esetben különleges adatnak minősülő) személyes adatok; (d) az MSD vagy az általa alkalmazott adatfeldolgozó(k) által az Ön kérdésére adott válasz.

4.2 Kérdésének az „Orvos válaszol” felületen történő nyilvános megjelenítése esetén

A fenti adatkezelési cél megvalósításával összefüggésben az MSD az Ön alábbi személyes adatait kezeli: (a) az Ön által adott hozzájárulás ténye, amennyiben kérdése Weboldalon történő nyilvános megjelenítését engedélyezi; (b) az Ön által feltett kérdésben szereplő (adott esetben különleges adatnak minősülő) személyes adatok; (c) az MSD vagy az általa alkalmazott adatfeldolgozó(k) által az Ön kérdésére adott válasz.

4.3 Egyéb megkeresés esetén

A fenti adatkezelési cél megvalósításával összefüggésben az MSD az Ön alábbi személyes adatait kezeli: (a) neve (amennyiben megadta); (b) kapcsolattartási adatai; (c) az Ön kérdése, kérése, illetve az Ön mindazon személyes adata, melyet a nekünk címzett megkeresés során Ön megad és amely személyes adatok kezelése az Önnek való válaszadáshoz feltétlenül szükséges.

 1. MILYEN JOGALAP ALAPJÁN ÉS MEDDIG JOGOSULT AZ MSD KEZELNI A SZEMÉLYES ADATAIMAT?

5.1 „Orvos válaszol” funkció használata, illetőleg kérdésének nyilvános megjelenítése esetén
Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjának, valamint a 9. cikk (2) bekezdés a) pontjának megfelelően az Ön adatkezeléshez adott kifejezett hozzájárulása, mely hozzájárulását a Weboldal „Orvos válaszol” felületén az

 • Az Adatvédelmi Tájékoztatót elolvastam, annak tartalmát megértettem, ezzel összhangban pedig hozzájárulok személyes adataimnak az MSD általi kezeléséhez.”; valamint
 • a „Kifejezett hozzájárulásomat adom, hogy az általam esetlegesen megadott és különleges adatnak minősülő (például az egészségi állapotomra vonatkozó) adatokat az MSD az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezelje”

mondatok melletti jelölőnégyzet együttes bejelölésével adhat meg.

Amennyiben szeretné, hogy a kérdése és az arra a szakembereink által adott válasz a Weboldalon is nyilvánosan megjelenítésre kerüljön, a kérdés elküldését megelőzően kérjük, kattintson a

 • Hozzájárulok a kérdésem nyilvános megjelenítéséhez.

szöveg melletti jelölőnégyzetre.

A hozzájárulás megadása önkéntes, és bármikor visszavonható, a hozzájárulás visszavonása azonban nem befolyásolja a visszavonást megelőzően végzett adatkezelés jogszerűségét. Amennyiben Ön a személyes adatainak kezeléséhez nem járul hozzá vagy hozzájárulását visszavonja, úgy előfordulhat, hogy kérdését nem fogjuk tudni megválaszolni, illetve a kért tájékoztatást nem fogjuk tudni Önnek megadni.

Tájékoztatjuk, hogy az MSD az Ön személyes adatait kizárólag addig kezeli, amíg a személyes adatokra az Ön által feltett kérdés megválaszolásához, vagy a kért tájékoztatás megadásához szükség van. Kérdésének megválaszolását, illetve a tájékoztatás megadását követően személyes adatait töröljük. Abban az esetben, ha Ön kérdésének a Weboldalon történő nyilvános közzétételéhez hozzájárult, a kérdése megválaszolását, illetve a tájékoztatás megadását követően személyes adatai az Ön által feltett és a Weboldalon megjelenített kérdés kivételével kerülnek törlésre.

5.2 Egyéb megkeresés esetén

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjának megfelelően az Ön adatkezeléshez adott hozzájárulása, mely hozzájárulást ráutaló magatartással Ön oly módon adja meg részünkre, hogy minket a Weboldalon feltüntetett elérhetőségünkön megkeres.

Kérjük, hogy megkeresésében ne osszon meg velünk különleges (például egészségügyi) adatnak minősülő információkat, ugyanis az MSD-nek – az esetleges mellékhatásbejelentések kivételével – nem áll módjában az Ön ilyen jellegű kérdéseinek a megválaszolása, illetőleg a kapcsolódó különleges adatok kezelése.

A hozzájárulás megadása önkéntes, és bármikor visszavonható, a hozzájárulás visszavonása azonban nem befolyásolja a visszavonást megelőzően végzett adatkezelés jogszerűségét. Amennyiben Ön a személyes adatainak kezeléséhez nem járul hozzá vagy hozzájárulását visszavonja, úgy előfordulhat, hogy kérdését nem fogjuk tudni megválaszolni, illetve a kért tájékoztatást nem fogjuk tudni Önnek megadni.

Tájékoztatjuk, hogy az MSD az Ön személyes adatait kizárólag addig kezeli, amíg a személyes adatokra az Ön által feltett kérdés megválaszolásához, vagy a kért tájékoztatás megadásához szükség van. Kérdésének megválaszolását, illetve a tájékoztatás megadását követően személyes adatait töröljük.

 1. MELY ADATFELDOLGOZÓK SEGÍTIK AZ MSD-T AZ ADATAIM KEZELÉSE SORÁN?

Az Adatkezelő a fenti adatkezelések során egyes adatfeldolgozási tevékenységek elvégzéséhez (például a Weboldal működtetéséhez szükséges szerver tárhely, a rendszergazdai szolgáltatások biztosítására, valamint a feltett egészségügyi tárgyú kérdések megválaszolására) adatfeldolgozókat vehet igénybe. Az MSD jelenleg a következő adatfeldolgozókat alkalmazza:

 • REFLEX Üzleti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3525 Miskolc, Szemere Bertalan utca 2. 1. emelet 107.; cégjegyzékszám: 05-09-000445; adószám: 10394863-2-05);
 • ProPharma Group GmbH; (székhely: 13627 Berlin, Siemensdamm 62, Németország; nyilvántartási szám: HRB 121013) – az MSD-hez beérkező megkeresések kezelése, megválaszolása, továbbítása;
 • Szőnyi György szülész-nőgyógyász szakorvos (postacím: 1036 Budapest, Lajos utca. 74-76., I. emelet).

Az MSD fenntartja a jogot az adatfeldolgozók fenti listájának szükség szerinti megváltoztatására, bővítésére azzal, hogy Ön a dpohungary@merck.com címen bármikor tájékoztatást kérhet az alkalmazott adatfeldolgozók személyéről és elérhetőségéről. Az MSD kötelezettséget vállal arra, hogy az általa megbízott adatfeldolgozók a mindenkori vonatkozó hatályos adatvédelmi szabályokat maradéktalanul betartják.

 1. MELY SZEMÉLYEK JOGOSULTAK HOZZÁFÉRNI SZEMÉLYES ADATAIMHOZ?

Az Ön által megadott személyes adatokat kizárólag az MSD Weboldalért felelős munkatársai, valamint az MSD által megbízott adatfeldolgozó(k)nak a Weboldal üzemeltetésében (beleértve az „Orvos Válaszol” felület használata során az Ön kérdéseit megválaszoló egészségügyi szakembereket) részt vevő munkatársai ismerhetik meg.

 1. AZ ADATAIM TOVÁBBÍTÁSRA KERÜLNEK MAGYARORSZÁGON KÍVÜLRE?

Az Adatkezelő mint a Merck Sharp & Dohme (MSD) vállalatcsoport tagja, az általa Magyarországon gyűjtött személyes adatokat a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban megfogalmazott célokkal összhangban a Merck & Co. Inc. (One Merck Drive, Whitehouse Station, NJ 08889-0100, Amerikai Egyesült Államok), annak kapcsolt vállalkozásai és az MSD egyéb szerződéses partnerei részére akár az Európai Gazdasági Térségen (a továbbiakban: „EGT”) kívüli országokba is továbbíthatja.

Amennyiben az Ön adatait az EGT-n kívüli olyan országba továbbítjuk, amelyet az Európai Bizottság nem ítél megfelelően biztonságosnak (azaz az adatok továbbítására a GDPR 45. cikke szerinti megfelelőségi határozat alapján nincs lehetőség), gondoskodunk róla, hogy a harmadik országba történő adattovábbítás esetén a GDPR-nak megfelelő garanciák az adatkezelés tekintetében biztosítottak legyenek és az érintettek számára hatékony jogorvoslati lehetőségek álljanak rendelkezésre. A személyes adatoknak EGT-ből az Amerikai Egyesült Államokba való vállalatcsoporton belüli továbbítása során az MSD betartja az ú.n. „Privacy Shield” követelményeit, valamint ezzel párhuzamosan a GDPR 47. cikke szerinti kötelező erejű vállalati szabályokat is alkalmaz. Mindezek mellett szükség esetén mindenkor megfelelő szerződéses és egyéb óvintézkedésekkel biztosítjuk a személyes adatok védelmét abban az esetben, ha azokat más országban lévő kapcsolt vállalkozásaink vagy külső partnereink részére továbbítjuk.

A külföldi adattovábbítással kapcsolatos további információkért pedig kérjük, tekintse át a Határokon Átívelő Globális Adatvédelmi Szabályzatunkat.

 1. MELY JOGOK ILLETNEK MEG ENGEM SZEMÉLYES ADATAIM KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN?

Az alkalmazandó magyar és EU-s adatvédelmi szabályok szerint Ön jogosult arra, hogy

 • megerősítést/visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult a személyes adataihoz hozzáférést kérni. Ennek körében többek között a következő információkról kaphat tájékoztatást: az adatkezelés céljai, a kezelt személyes adatok kategóriái, azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatait közölték vagy közölni fogják, az adatkezelés időtartama, a kezelt személyes adatok forrása, illetőleg az Ön azon joga, hogy valamely felügyeleti hatósághoz panaszt nyújtson be (a jog részletes leírását a GDPR 15. cikke tartalmazza);
 • kérelmezze a pontatlan személyes adatai helyesbítését, vagy a hiányos személyes adatai kiegészítését (a jog részletes leírását a GDPR 16. cikke tartalmazza);
 • a GDPR-ban meghatározott esetekben (például, ha Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonta vagy a személyes adatokra az adatkezelési cél megvalósítása érdekében nincs szükség) kérelmezze a személyes adatai törlését (a jog részletes leírását a GDPR 17. cikke tartalmazza);
 • a GDPR-ban meghatározott esetekben kérje a személyes adatai kezelésének a korlátozását. Az adatkezelés korlátozására Ön abban az esetben lehet jogosult, ha Ön vitatja az MSD birtokában levő személyes adatai pontosságát vagy a személyes adatai kezelése ellen tiltakozik, illetőleg ha személyes adatait az MSD jogellenesen kezeli, és Ön törlés helyett az adatkezelés korlátozása mellett dönt. Ön ugyancsak jogosult arra, hogy adatainak korlátozását kérje, ha az MSD-nek a személyes adataira már nincs szüksége, azonban Ön a kérdéses személyes adatokra jogi igénye érvényesítése vagy védekezés céljából mégis igényt tart. Abban az esetben, ha Ön a fentieknek megfelelően kérte személyes adatai korlátozását, az érintett adatok további kezelésére (azok tárolásán túl) csak a GDPR-ban meghatározott szűk körben van lehetőség (így például akkor, ha a korlátozással érintett személyes adatok valamely jogi igény érvényesítéséhez szükségesek) (a jog részletes leírását a GDPR 18. cikke tartalmazza);
 • az adathor