Adatvédelmi tájékoztató

A WWW.HPVDOKTOR.HU
WEBOLDAL
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA

(utolsó módosítás időpontja: 2023. augusztus 21.)

1. MIRŐL SZÓL EZ A TÁJÉKOZTATÓ, ILLETVE KI ÉS MELY JOGSZABÁLYOK ALAPJÁN KEZELI SZEMÉLYES ADATAIMAT?

A jelen adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: „Adatvédelmi Tájékoztató”) célja annak bemutatása, hogy az MSD Pharma Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10/B.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-903998; adószám: 14440791-2-44; a továbbiakban: „MSD” vagy „Adatkezelő”) mint adatkezelő tulajdonában álló www.hpvdoktor.hu weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) az MSD az Ön személyes adatait milyen elvek mentén kezeli.

Jelen Adatvédelmi Tájékoztatót kiegészíti az MSD cégcsoport Önnel szembeni online adatvédelmi kötelezettségvállalásait tartalmazó Internetes Adatvédelmi Szabályzata. Kérjük, hogy az Adatvédelmi Tájékoztató megismerésekor olvassa el a fenti linken található Internetes Adatvédelmi Szabályzatot is, mivel a két dokumentum együtt képezi a Weboldal adatvédelmi szabályzatát.

Az MSD, valamint a Weboldal üzemeltetését segítő adatfeldolgozó(k) a Weboldallal kapcsolatos adatkezelés során teljes mértékben figyelembe veszik és alkalmazzák az irányadó hatályos jogszabályokat, így különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: „GDPR”), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény valamint az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény rendelkezéseit.

2. KEZEL AZ MSD A WEBOLDAL ÁLTALAM TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA SORÁN RÁM VONATKOZÓ SZEMÉLYES ADATOT?

Tekintettel arra, hogy a Weboldalon található szolgáltatások igénybevétele nem kívánja meg az Ön előzetes azonosítását, ezért alapesetben az MSD a Weboldal Ön által való használata során Önre vonatkozóan személyes adatot (a Weboldalon esetlegesen alkalmazott sütik kivételével) nem kezel. Előfordulhatnak azonban olyan esetek, amikor a Weboldal használata során mégis személyes adatok kerülnek az MSD birtokába, így például olyankor, ha Ön a Weboldalon megadott elérhetőségeinken kapcsolatba lép velünk, vagy gyógyszer-mellékhatásokkal kapcsolatos egyéb bejelentést tesz. A gyógyszer-mellékhatás bejelentésére vonatkozó adatkezelés tekintetében részletes információkat a jelen Adatvédelmi Tájékoztató 16. pontjában talál.

3. MILYEN CÉLBÓL KEZELI SZEMÉLYES ADATAIMAT AZ MSD?

Abban az esetben, ha Ön a Weboldalon megadott elérhetőségeink bármelyikén kapcsolatba lép velünk, személyes adatait az MSD annak érdekében kezeli, hogy az Ön által feltett kérdést megválaszolhassa, illetve az Ön által kért tájékoztatást megadhassa.

4. MELY SZEMÉLYES ADATAIMAT KEZELI AZ MSD?

A fenti adatkezelési célok érdekében az MSD az Ön alábbi személyes adatait kezeli: (a) neve (amennyiben megadta); (b) kapcsolattartási adatai; (c) az Ön kérdése, kérése, illetve az Ön mindazon személyes adata, melyet a nekünk címzett megkeresés során Ön megad és amely személyes adatok kezelése az Önnek való válaszadáshoz feltétlenül szükséges.

5. MILYEN JOGALAP ALAPJÁN ÉS MEDDIG JOGOSULT AZ MSD KEZELNI A SZEMÉLYES ADATAIMAT?

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjának megfelelően az Ön adatkezeléshez adott hozzájárulása, mely hozzájárulást ráutaló magatartással Ön oly módon adja meg részünkre, hogy minket a Weboldalon feltüntetett elérhetőségünkön megkeres.

Kérjük, hogy megkeresésében ne osszon meg velünk különleges (például egészségügyi) adatnak minősülő információkat, ugyanis az MSD-nek – az esetleges mellékhatásbejelentések kivételével – nem áll módjában az Ön ilyen jellegű kérdéseinek a megválaszolása, illetőleg a kapcsolódó különleges adatok kezelése.

A hozzájárulás megadása önkéntes, és bármikor visszavonható, a hozzájárulás visszavonása azonban nem befolyásolja a visszavonást megelőzően végzett adatkezelés jogszerűségét. Amennyiben Ön a személyes adatainak kezeléséhez nem járul hozzá vagy hozzájárulását visszavonja, úgy előfordulhat, hogy kérdését nem fogjuk tudni megválaszolni, illetve a kért tájékoztatást nem fogjuk tudni Önnek megadni.

Tájékoztatjuk, hogy az MSD az Ön személyes adatait kizárólag addig kezeli, amíg a személyes adatokra az Ön által feltett kérdés megválaszolásához, vagy a kért tájékoztatás megadásához szükség van. Kérdésének megválaszolását, illetve a tájékoztatás megadását követően személyes adatait töröljük (feltéve, hogy azok további kezelésére más jogszerű célból és jogalap alapján nincs szükség, illetve lehetőség).

6. MELY ADATFELDOLGOZÓK SEGÍTIK AZ MSD-T AZ ADATAIM KEZELÉSE SORÁN?

Az Adatkezelő a fenti adatkezelések során egyes adatfeldolgozási tevékenységek elvégzéséhez (például a Weboldal működtetéséhez szükséges szerver tárhely, valamint a rendszergazdai szolgáltatások biztosítására) adatfeldolgozókat vehet igénybe. Az MSD jelenleg a következő adatfeldolgozókat alkalmazza:

 • REFLEX Üzleti Szolgáltató és Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3530 Miskolc, Szemere Bertalan utca 2., 1. emelet 107.; cégjegyzékszám: 05-09-000445; adószám: 10394863-2-05) – rendszegazdai szolgáltatások;
 • ProPharma Group GmbH (székhely: 13627 Berlin, Siemensdamm 62, Németország; nyilvántartási szám: HRB 121013) – az MSD-hez beérkező megkeresések kezelése, megválaszolása, továbbítása.

Az MSD fenntartja a jogot az adatfeldolgozó(k) fenti listájának szükség szerinti megváltoztatására, bővítésére azzal, hogy Ön a dpohungary@merck.com címen bármikor tájékoztatást kérhet az alkalmazott adatfeldolgozók személyéről és elérhetőségéről. Az MSD kötelezettséget vállal arra, hogy az általa megbízott adatfeldolgozók a mindenkori vonatkozó hatályos adatvédelmi szabályokat maradéktalanul betartják.

7. MELY SZEMÉLYEK JOGOSULTAK HOZZÁFÉRNI SZEMÉLYES ADATAIMHOZ?

Az Ön által megadott személyes adatokat kizárólag az MSD Weboldalért felelős munkatársai (beleértve azon személyeket, akik az Ön esetleges kérdését megválaszolják, illetve az Ön részére a kért tájékoztatást megadják), valamint az MSD által megbízott adatfeldolgozó(k)nak a Weboldal üzemeltetésében részt vevő munkatársai ismerhetik meg.

8. AZ ADATAIM TOVÁBBÍTÁSRA KERÜLNEK MAGYARORSZÁGON KÍVÜLRE?

Az Adatkezelő mint a Merck Sharp & Dohme (MSD) vállalatcsoport tagja, az általa Magyarországon gyűjtött személyes adatokat a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban megfogalmazott célokkal összhangban a Merck & Co. Inc. (126 East Lincoln Avenue, Pf. 2000 Rahway, NJ 07065, Amerikai Egyesült Államok), annak kapcsolt vállalkozásai és az MSD egyéb szerződéses partnerei részére akár az Európai Gazdasági Térségen (a továbbiakban: „EGT”) kívüli országokba is továbbíthatja.

Amennyiben az Ön adatait az EGT-n kívüli olyan országba továbbítjuk, amelyet az Európai Bizottság nem ítél megfelelően biztonságosnak, gondoskodunk róla, hogy a harmadik országba történő adattovábbítás esetén a GDPR-nak megfelelő garanciák az adatkezelés tekintetében biztosítottak legyenek és az érintettek számára hatékony jogorvoslati lehetőségek álljanak rendelkezésre. A személyes adatoknak EGT-ből az Amerikai Egyesült Államokba való vállalatcsoporton belüli továbbítására a GDPR 47. cikke szerinti kötelező szervezeti szabályok alapján kerülhet sor. Mindezek mellett az MSD betartja az ú.n. „Privacy Shield” követelményeit is, illetve szükség esetén mindenkor megfelelő szerződéses és egyéb óvintézkedésekkel biztosítjuk a személyes adatok védelmét abban az esetben, ha azokat más országban lévő kapcsolt vállalkozásaink vagy külső partnereink részére továbbítjuk.

A külföldi adattovábbítással kapcsolatos további információkért pedig kérjük, tekintse át a Határokon Átívelő Globális Adatvédelmi Szabályzatunkat.

8. MELY JOGOK ILLETNEK MEG ENGEM SZEMÉLYES ADATAIM KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN?

Az alkalmazandó magyar és EU-s adatvédelmi szabályok szerint Ön jogosult arra, hogy

 • megerősítést/visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult a személyes adataihoz hozzáférést kérni. Ennek körében többek között a következő információkról kaphat tájékoztatást: az adatkezelés céljai, a kezelt személyes adatok kategóriái, azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatait közölték vagy közölni fogják (GDPR 15. cikk);
 • az Adatkezelő a személyes adatainak a másolatát az Ön rendelkezésére bocsássa;
 • kérelmezze a pontatlan személyes adatai helyesbítését, vagy a hiányos személyes adatai kiegészítését (GDPR 16. cikk);
 • a GDPR-ban meghatározott esetekben (például, ha Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonta vagy a személyes adatokra az adatkezelési cél megvalósítása érdekében nincs szükség) kérelmezze a személyes adatai törlését (GDPR 17. cikk);
 • a GDPR-ban meghatározott esetekben kérje a személyes adatai kezelésének a korlátozását. Az adatkezelés korlátozására Ön abban az esetben lehet jogosult, ha Ön vitatja az MSD birtokában levő személyes adatai pontosságát vagy a személyes adatai kezelése ellen tiltakozik, illetőleg ha személyes adatait az MSD jogellenesen kezeli, és Ön törlés helyett az adatkezelés korlátozása mellett dönt. Ön ugyancsak jogosult arra, hogy adatainak korlátozását kérje, ha az MSD-nek a személyes adataira már nincs szüksége, azonban Ön a kérdéses személyes adatokra jogi igénye érvényesítése vagy védekezés céljából mégis igényt tart. Abban az esetben, ha Ön a fentieknek megfelelően kérte személyes adatai korlátozását, az érintett adatok további kezelésére (azok tárolásán túl) csak a GDPR-ban meghatározott szűk körben van lehetőség (így például akkor, ha a korlátozással érintett személyes adatok valamely jogi igény érvényesítéséhez szükségesek) (GDPR 18. cikk);
 • az adathordozhatósághoz való jogának gyakorlása keretében az MSD-től kérje, hogy az Adatkezelő az Önre vonatkozó személyes adatokat széles körben használt, géppel olvasható formátumban bocsássa az Ön rendelkezésére vagy ezen adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Az adathordozhatósághoz való jogosultságok Önt abban az esetben illetik meg, ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán vagy olyan szerződés teljesítésén alapul, amelyben Ön részes fél, mindkét esetben feltéve továbbá hogy az adatkezelés automatizált módon (például számítógépes rendszer felhasználásával) történik (GDPR 20. cikk).

Az MSD visszautasíthatja az Ön hozzáférésre vagy helyesbítésre vonatkozó kérését, ha az alábbi feltételek valamelyike fennáll:

 • Az MSD nem kezeli a kérésben foglalt adatot.
 • A kérelmező nem biztosított elegendő információt ahhoz, hogy az MSD
 • meggyőződjön a kérelmező személyazonosságáról (ha például az MSD-nek csak álnevesített vagy kódolt adathoz van hozzáférése). E körben az MSD minden észszerű intézkedést megtehet a kérelmező érintett személyazonossága megállapításának érdekében. Az MSD továbbíthatja a kérést és/vagy tovább irányíthatja az érintettet olyan személyhez, aki tud válaszolni a kérésére;
 • megtalálja a személyes adatot;
 • megállapítsa, hogy a személyes adat melyre a helyesbítési kérelem vonatkozik pontatlan, hiányos, félrevezető, vagy nem naprakész.
 • A hozzáférés megadásával kapcsolatos terhek és kiadások nem állnak arányban a kérelmező magánszférája sérelmének kockázatával.
 • Az MSD nem tudja teljesíteni a hozzáférésre vonatkozó kérést anélkül, hogy ne közölne olyan személyes adatot, amely alapján a kérelmezőn kívül más személy is azonosítható.
 • Más adatkezelő oly módon kezeli a hozzáférési kérésre vonatkozó adatot, mely megakadályozza a hozzáférésre vonatkozó kérés teljesítését.
 • A hozzáférés teljesítése
 • bírósági határozatot sértene;
 • bizalmas üzleti információ közzétételét eredményezné; vagy
 • más jogszabály irányadó a kérdéses személyes adathoz való hozzáférésre.

Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz az adatkezelést érintő kérések teljesítése érdekében. Azon adatok törlését azonban, melyek feltétlenül szükségesek az Adatkezelőt terhelő jogszabályi kötelezettségek teljesítése, illetve az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése céljából, az Adatkezelő a GDPR értelmében jogosult lehet megtagadni.

10. Tiltakozáshoz való jog

Az előző pontban foglalt jogok mellett, a GDPR 21. cikke alapján Ön jogosult arra is, hogy GDPR-ban meghatározott esetekben (például akkor, ha az adatkezelés közvetlen üzletszerzés céljából történik vagy az adatkezelés jogalapja az MSD és/vagy harmadik személyek jogos érdeke) tiltakozzon személyes adatai kezelése ellen. Az Ön tiltakozása esetén az MSD nem kezelheti tovább személyes adatait kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

11. HOGYAN GYAKOROLHATOM JOGAIMAT, ILLETVE HOGYAN TUDOK KAPCSOLATBA LÉPNI AZ MSD-VEL AZ ADATKEZELÉST ÉRINTŐ KÉRDÉSEK ESETÉN?

Amennyiben fenti jogait gyakorolni kívánja, illetve ha a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóval, vagy az általunk végzett adatkezeléssel kapcsolatban bármilyen kérdése, észrevétele merül fel, látogasson el az MSD cégcsoport Önnel szembeni adatvédelmi kötelezettségvállalásait tartalmazó weboldalra vagy forduljon hozzánk az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

1. Adatkezelő:

Név: MSD Pharma Hungary Kft.

Cím: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10/B.

Email cím: hungary_msd@merck.com

Telefonszám: 06-1-888-5300

2. Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője

Email cím: dpohungary@merck.com

Tájékoztatjuk, hogy telefonon kizárólag általános tájékoztatást áll módunkban adni, minden további, konkrét igényét, kérjük, szíveskedjen írásban vagy e-mailben előterjeszteni, hogy szükség esetén lehetőség nyíljon személyazonosságának ellenőrzésére.

Az MSD törekszik arra, hogy az Ön adatvédelmi tárgyú megkereséseit a lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy (1) hónapon belül megválaszolja, illetőleg azoknak eleget tegyen. Kérjük vegye figyelembe azonban, hogy – amennyiben a kérelem összetettsége és/vagy az Ön által benyújtott kérelmek száma ezt indokolja – az MSD a GDPR alapján jogosult arra, hogy a fenti határidőt további két (2) hónappal meghosszabbítsa. A határidő esetleges meghosszabbításáról a kérelem kézhezvételét követő egy (1) hónapon belül értesítést küldünk.

Abban az esetben, ha a kérelmét nem találjuk alaposnak és ebből kifolyólag az MSD-nek nem áll módjában az Ön kérését teljesíteni, e tényről (az elutasítás okainak részletes ismertetésé mellett) a kérelem beérkezésétől számított egy (1) hónapon belül értesítést küldünk Önnek.

12. MILYEN JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEIM VANNAK?

Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben az adatkezelés során a jogai megsértését észleli, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

 • közvetlenül az MSD-hez, vagy az MSD adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat az előző pontban rögzített elérhetőség valamelyikén
 • bármely felügyeleti hatóságnál [például Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: „NAIH”)] panaszt nyújthat be. A NAIH elérhetőségei: székhely: H-1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; postafiók: H-1363 Budapest, Pf. 9.; telefon: + 36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • bírósághoz fordulhat személyes adatai jogellenes kezelése, valamint az adatbiztonság követelményeinek megsértése esetén. A jogszabályban rögzítettek szerint jogosult lehet kártérítésre, valamint sérelem díjra. A bíróság illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: birosag.hu

Javasoljuk, hogy először mindenképpen hozzánk forduljon az adatkezelést érintő bármely panaszával, illetve észrevételével és az MSD igyekszik minden tőle telhetőt megtenni ezek figyelembevétele érdekében.

13. MILYEN SÜTIKET (COOKIE-KAT) HASZNÁL A WEBOLDAL?

A Weboldalon a jobb felhasználói élmény nyújtása érdekében sütiket használunk. A Weboldal Ön által történő első meglátogatása során a megjelenő párbeszédablakban (a továbbiakban: „Süti Panel”) Önnek lehetősége van a Weboldalon alkalmazott sütik áttekintésére és testre szabására („Sütik testreszabása” gomb), engedélyezésére („Sütik elfogadása” gomb) vagy tiltására („Sütik letiltása” gomb).

Kérjük vegye figyelembe, hogy a Weboldal működéséhez elengedhetetlen sütik akkor is engedélyezésre kerülnek, ha Ön a Süti Panelen a „Sütik letiltása” lehetőséget választja.

A sütikkel kapcsolatos beállításait Ön bármikor módosíthatja a Weboldal alján elhelyezett „Cookie Beállítások” gombra kattintással.

További információkért kérjük tekintse át az MSD Süti Szabályzatát is.

14. BIZTONSÁGBAN VANNAK A SZEMÉLYES ADATAIM AZ MSD-NÉL?

Az MSD minden tőle elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az Ön személyes adatainak a védelmét a lehető legmagasabb szinten biztosítsa, illetőleg ennek keretében megteszi mindazokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek megakadályozzák, hogy az MSD által kezelt személyes adatokhoz engedély nélkül hozzáférjenek, azokat közzétegyék, jogosulatlanul megváltoztassák vagy töröljék.

A fentiekkel összefüggésben az MSD az általa végzett adatkezelési folyamat egésze során:

 • az adott adatkezelési művelet jelentette biztonsági kockázattal, valamint a személyes adat érzékenységével arányos adatbiztonsági eljárásrendet, illetőleg ellenőrzési mechanizmusokat alakított ki és alkalmaz;
 • a fenti mechanizmusok kidolgozásakor az MSD a technológia jelen állása szerinti „jó gyakorlat”-nak (az implementálás költségeit is magában foglaló) figyelembevételével járt el; továbbá
 • az MSD az adatbiztonság garanciáinak megteremtése érdekében az alábbi eljárásrendeket és kapcsolódó technikai hátteret is alkalmazza:
 • üzletmenet folyamatosságának és az adatok visszaállíthatóságának biztosítása;
 • megfelelő kódolási, valamint az adatokhoz való hozzáférést korlátozó, intézkedések meghozatala;
 • adatvédelmi incidensek megelőzése és kezelése;
 • az adatokhoz való online hozzáférés biztonságának garantálása;
 • az adatokat hordozó eszközökhöz és dokumentumokhoz való fizikai hozzáférés biztonságának garantálása;
 • az adatkezeléssel kapcsolatos folyamatos kockázatelemzés és kockázatkezelés.

15. HONNAN TUDOM, HOGY AZ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ TARTALMA FRISSÍTÉSRE KERÜLT?

A jelen Adatvédelmi Tájékoztatót időről időre felülvizsgáljuk és az azokban található információkat (például az MSD által alkalmazott adatfeldolgozók listáját) rendszeresen frissítjük. Az Adatvédelmi Tájékoztató módosításai a Weboldalon való közzététel időpontjában lépnek hatályba. Arra kérjük Önt, hogy rendszeresen ellenőrizze, hogy a Weboldal Adatvédelmi Tájékoztatója módosításra került-e. Az Adatvédelmi Tájékoztató utolsó módosításának időpontját az oldal tetején olvashatja.

16. HOGYAN TUDOM BEJELENTENI AZ ÉSZLELT MELLÉKHATÁSOKAT?

Annak érdekében, hogy az MSD a termékei biztonságát és hatékonyságát figyelemmel kísérhesse, kérjük, hogy ha az MSD termékeihez kapcsolódó mellékhatást tapasztal, vagy minőségi kifogása van, jelentse azt be a +36 1 8885 300-as telefonszámon vagy a dpoc.hungary@merck.com emailcímen. A bejelentés kivizsgálásához előfordulhat, hogy a későbbiekben felvesszük Önnel a kapcsolatot. A termékekkel kapcsolatos mellékhatásokat emellett bejelentheti közvetlenül a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnál is: https://mellekhatas.ogyei.gov.hu/.

Az Ön által esetlegesen tapasztalt gyógyszer-mellékhatás(ok) bejelentésével kapcsolatos adatkezelés tekintetében kérjük, tekintse meg az MSD Pharma Hungary Kft. Mellékhatás Bejelentésére vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztatóját.