Adatkezelési Szabályzat 2018-04-08T11:00:47+02:00

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

AZ MSD ONLINE ADATVÉDELMI KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSA ÖNNEL SZEMBEN

Megértjük és tiszteletben tartjuk, hogy személyes adatainak védelme fontos Önnek. Az Ön online megadott személyes adatait csakis olyan módon kezeljük, amelyhez Ön előzetesen, önkéntesen, kifejezetten és egyértelműen hozzájárult. További részletekért, kérjük, olvassa el az alábbi adatkezelési szabályzatot (továbbiakban: „Adatkezelési Szabályzat”) vagy pedig vegye fel velünk a kapcsolatot az alább meghatározott címen.

Az Adatkezelési Szabályzat rögzíti az MSD Pharma Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-903998; adószám: 14440791-2-44; továbbiakban: „MSD” vagy „Adatkezelő”) tulajdonában lévő és a Reflex Üzelti Szolgáltató Kft. (székhelye: 3530 Miskolc, Szemere Bertalan u. 2. I. emelet 107. ajtó.; cégjegyzékszám: 05-09-000445; adószám: 10394863-2-05; továbbiakban: „Reflex Kft.”) , mint adatfeldolgozó (az MSD és Reflex Kft. együtt: „Üzemeltetők”) által üzemeltetett www.hpvdoktor.hu weboldal (továbbiakban: „Weboldal”) használatával összefüggésben az MSD és a Reflex Kft. által folytatott adatkezelési gyakorlatot.

Az Üzemeltetők a Weboldal üzemeltetése és az azon közzétett információk tekintetében teljes mértékben figyelembe veszik és alkalmazzák az irányadó hatályos jogszabályokat, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotörvény”), illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseit.

Felhívjuk a figyelmét, hogy az Adatkezelési Szabályzat nem vonatkozik harmadik felek által üzemeltetett olyan honlapokra, amelyekre a Weboldal hivatkozást („linket”) tartalmaz, tekintettel arra, hogy az ilyen honlapok üzemeltetőinek adatvédelmi gyakorlatára az Üzemeltetőknek nincsen ráhatásuk.

 1. AZ ÜZEMELTETŐK

Tájékoztatjuk, hogy a Reflex Kft. mint adatfeldolgozó:

 • a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető és az MSD tulajdonában lévő Eperhab facebook oldalon (továbbiakban: „Eperhab facebook oldal”) található „Orvos válaszol” applikáció igénybevétele esetén a jelen Adatkezelési Szabályzat 2. pontjában meghatározott Önre vonatkozó adatokat az Ön hozzájárulása alapján dolgozza fel;
 • a Weboldal működtetéséhez szükséges szervertárhelyet és a rendszergazdai szolgáltatásokat biztosítja, valamint
 • a gyógyszer-mellékhatások bejelentésének céljából folyamatosan figyeli a Weboldalon és az Eperhab facebook oldalon elérhető „Orvos válaszol” applikáción keresztül beérkező, Ön által önkéntesen megadott egészségügyi adatokat.

A Weboldalon és az Eperhab facebook oldalon található „Orvos válaszol” applikáció igénybevétele során az Ön által közölt esetleges gyógyszer-mellékhatás(ok) esetén a Reflex Kft. az Ön kapcsolattartási adatait továbbítja az MSD részére. Az MSD a részére továbbított adatok tekintetében adatkezelőnek minősül.

A MSD-nek, mint Adatkezelőnek a Weboldal üzemeltetésével és az azon található szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos adatkezelési tevékenységét a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság nyilvántartásba vette. Nyilvántartási szám: NAIH- 77322

A MSD-nek, mint Adatkezelőnek a Weboldal üzemeltetése körében felmerülő, mellékhatás-bejelentéssel kapcsolatos adatkezelési tevékenységét a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság nyilvántartásba vette. Nyilvántartási szám: NAIH-77072

 1. KEZELNEK-E AZ ÜZEMELTETŐK A WEBOLDAL HASZNÁLATÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN ÖNRE VONATKOZÓ SZEMÉLYES ADATOT?

A Weboldalon található szolgáltatások többségének igénybevétele nem kívánja meg az előzetes azonosítást, így az Üzemeltetők ezen szolgáltatások tartalmához személyazonossága feltárása nélkül hozzáférést biztosítanak az Ön számára. A Weboldalon és az Eperhab facebook oldalon található „Orvos válaszol” applikáció igénybevétele ugyanakkor megkívánja bizonyos személyes adatok megadását.

A Weboldalon és az Eperhab facebook oldalon található „Orvos válaszol” applikáció igénybevételének biztosítása érdekében az Üzemeltetők az Ön alábbi adatait kívánják kezelni: (a) név; (b) e-mail cím; (c) életkora (16 éven felüli-e vagy sem); (d) személyes adatot vagy adott esetben különleges adatnak minősülő egészségügyi adatot tartalmazó üzenet (a továbbiakban együttesen: „személyes adat”).

A Weboldalon és az Eperhab facebook oldalon található „Orvos válaszol” applikáción keresztül beérkező esetleges gyógyszer-mellékhatás(ok) kivizsgálása érdekében az MSD az Ön alábbi kapcsolattartási adatait kívánja kezelni: (a) név; (b) e-mail cím.

Az adatkezelés jogalapja az Infotörvény 5. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően az Ön adatkezeléshez adott hozzájárulása, amelyet a Weboldal és az Eperhab facebook oldal „Orvos válaszol” applikációjának felületén az „Elfogadom az Adatkezelési Szabályzatot” mondat melletti jelölő négyzet bejelölésével adhat meg. A hozzájárulás megadása önkéntes, és bármikor visszavonható.

A mellékhatás-bejelentéssel kapcsolatos adatkezelést törvény írja elő, így különösen az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény (a továbbiakban: GyógyszerTv), valamint az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek farmakovigilanciájáról szóló 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Farmakovigilancia Rendelet). Az adatkezelés jogalapja a GyógyszerTv. 18. § (1) bekezdése, valamint a Farmakovigilancia Rendelet 6. § (2) bekezdése, melyek értelmében az Adatkezelő köteles kivizsgálni minden olyan feltételezett mellékhatásra vonatkozó bejelentést, amely a betegektől és az egészségügyi dolgozóktól elektronikus vagy egyéb, értékelést lehetővé tévő módon érkezik. Az Adatkezelő köteles bejelenteni a részére jelentett mellékhatást, azaz köteles továbbítani a vonatkozó adatokat. A továbbítás címzettje jelenleg az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (székhely: 1051 Budapest, Zrínyi utca 3.). Amennyiben az Európai Gyógyszerügynökség (European Medicines Agency – 30 Churchill Place, Canary Wharf, London E14 5EU, Egyesült Királyság) a jövőben technikailag képessé válik az EudraVigilance adatbázis 726/2004/EK rendelet 24. cikkében meghatározottak szerinti működésének biztosítására, úgy az Adatkezelő a részére fogja továbbítani a bejelentés körében átvett adatokat. Az adatok kezelésére, nyilvántartására és továbbítására egyebekben a Farmakovigilancia Rendelet szabályai az irányadók.

 1. HOGYAN VÉDIK AZ ÜZEMELTETŐK A SZEMÉLYES ADATOKAT?

Az Üzemeltetők a jelen Adatkezelési Szabályzat 2. pontjában meghatározott körben a részükre megadott személyes adatokat bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezelik, gondoskodnak azok biztonságáról, megteszik azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek megakadályozzák a személyes adatok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Az Ön által megadott személyes adatokat kizárólag az Üzemeltetőkkel munkaviszonyban álló munkatársak munkakörükből eredő feladataik teljesítése érdekében, az adott feladat teljesítéséhez feltétlenül szükséges mértékben ismerhetik meg. Az Üzemeltetők minden olyan harmadik személyt, akinek az adatokat a hatályos jogszabályokkal összhangban esetlegesen továbbítják vagy átadják, ugyancsak kötelezik ezen adatbiztonsági intézkedések megtételére.

Az Adatkezelő nyilvántartást vezet a jelen Adatkezelési Szabályzat 2. pontjában megadott adatokat érintő esetleges adatvédelmi incidensekről, és kérelemre tájékoztatást nyújt ezek körülményeiről.

 1. HOGYAN VÉDIK AZ ÜZEMELTETŐK A GYERMEKEK ADATAIT?

A Weboldal nem gyermekeknek szól, a Weboldalon elérhető online szolgáltatások legtöbbje 16. életévét betöltött személyek számára lett tervezve. Amennyiben 16 éven aluli személy személyes adatainak kezelésére vonatkozó igény merül fel az „Orvos válaszol” applikáció igénybevétele során, az adatok zárolásra kerülnek, és csak abban az esetben lehetséges ilyen adatok kezelése, amennyiben a 16. életévét be nem töltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozathoz megfelelően kiállított, ellenőrizhető formájú szülői vagy más törvényes képviselői beleegyezés vagy utólagos jóváhagyás áll rendelkezésünkre. A törvényes képviselő a 16 éven aluli személy személyes adatainak kezeléséhez szükséges törvényes képviselői beleegyezést vagy utólagos jóváhagyást a jelen Adatkezelési Szabályzat 8. pontjában szereplő elérhetőségek valamelyikén teheti meg. Amennyiben az adatok rögzítésétől számított egy (1) héten belül nem érkezik törvényes képviselői beleegyezés vagy jóváhagyás, úgy a 16 éven aluli személy személyes adatait a rendszer automatikusan törli.

Nyilatkozatát, mely szerint Ön 16. életévét betöltötte, a Weboldal és az Eperhab facebook oldal „Orvos válaszol” applikációjának felületén a „Kijelentem, hogy 16. életévemet betöltöttem” mondat melletti jelölő négyzet bejelölésével teheti meg.

Az Üzemeltetők mindent megtesznek annak érdekében, hogy elkerüljék a 16 éven aluli személyek személyes adatainak kezelését. Ha az Üzemeltetők tudomására jut az a tény, hogy az érintett hamis nyilatkozatot tett az életkora tekintetében, vagy a rendelkezésükre bocsátott törvényes képviselői beleegyezésről vagy jóváhagyásról kiderül, hogy az hamis vagy hamisított (azaz a törvényes képviselő ténylegesen nem járult hozzá az adatok kezeléséhez), akkor az Üzemeltetők maguk is törölhetik az adatokat.

 1. MENNYI IDEIG KEZELIK AZ ÜZEMELTETŐK A SZEMÉLYES ADATOKAT?

Tájékoztatjuk, hogy az Üzemeltetők az Ön személyes adatait az adatkezelés céljához feltétlenül szükséges időtartam lejártáig kezelik, kivéve, ha Ön a személyes adatainak törlését az Üzemeltetők bármelyikénél ezt megelőzően kérelmezi.

 1. TOVÁBBI ADATFELDOLGOZÓK

A Reflex Kft. a Weboldalon és az Eperhab facebook oldalon található „Orvos válaszol” applikáció igénybevétele során megadott adatokat a feltett kérdés megválaszolása érdekében Dr. Bartha Tünde (4024 Debrecen, Batthyány 14.) és Dr. Szőnyi György (1036 Budapest, Lajos u. 74-76., I. emelet) szülész-nőgyógyász szakorvosok, mint adatfeldolgozók részére adja át, akik az Ön kérdésére a választ az Ön által megadott e-mail címre küldik meg közvetlenül. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az „Orvos válaszol” applikáció igénybevétele során szolgáltatott válaszok csak véleménynek minősülnek. A válaszok nem helyettesítik a személyes orvosi konzultációt és orvosi vizsgálatot.

Az Adatkezelő az Infotörvény rendelkezéseivel összhangban nyilvántartást vezet a jelen Adatkezelési Szabályzat 2. pontjában megadott személyes adatok továbbításáról, amely tartalmazza az adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, valamint a továbbított személyes adatok körét. Ön bármikor tájékoztatást kérhet az Üzemeltetőktől az adattovábbítási nyilvántartásban foglalt Önre vonatkozó adatokról.

 1. HOGYAN FÉRHETEK HOZZÁ A RÁM VONATKOZÓ SZEMÉLYES ADATOKHOZ ÉS HOGYAN KÉRHETEM AZOK HELYESBÍTÉSÉT?

Az Üzemeltetők adatkezelési tevékenységükről (beleértve az esetleges adatvédelmi incidenseket) Önt igénye szerint tájékoztatják. Ön emellett bármikor kérheti az Üzemeltetők által kezelt személyes adatainak megtekintését, helyesbítését, zárolását vagy törlését a jelen Adatkezelési Szabályzat 8. pontjában megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Tájékoztatjuk, hogy az Üzemeltetők telefonon kizárólag általános tájékoztatást tudnak adni, minden további, konkrét igényét kérjük, szíveskedjen írásban vagy e-mailben előterjeszteni, hogy szükség esetén lehetőség nyíljon személyazonosságának ellenőrzésére. Ennek megfelelően az Üzemeltetők jogosultak további adatokat kérni Öntől annak érdekében, hogy meggyőződhessenek személyazonosságáról. Az Üzemeltetők minden tőlük telhetőt megtesznek az adatkezelést érintő kérések teljesítése érdekében. Azon adatok törlését azonban, melyek feltétlenül szükségesek az Üzemeltetőket terhelő jogszabályi kötelezettségek teljesítése (pl. mellékhatás-bejelentés körében), illetve az Üzemeltetők jogos érdekeinek érvényesítése céljából, az Üzemeltetők az Infotörvény értelmében jogosultak lehetnek megtagadni. A megadott adatok helyesbítése, illetve az adatkezelési tevékenységről történő tájékoztatás iránti kérésnek az Üzemeltetők a lehető legrövidebb időn belül, lehetőség szerint a vonatkozó kérelemnek az átvételét követő egy héten belül igyekeznek eleget tenni.

Ön jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen, amennyiben bármely kérését a Reflex Kft. vagy az MSD nem teljesíti, illetve jogszabályban meghatározott egyéb esetben. Amennyiben a tiltakozása alapján a Reflex Kft. vagy az MSD által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy Ön bírósághoz fordulhat. Az Infotörvény 22. § (3) bekezdése alapján Ön jogosult a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt megindítani. Emellett jogszabályban meghatározott esetekben eljárás kezdeményezhető a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; postacím: 1530 Bp. Pf.: 5; honlap: www.naih.hu; telefonszám: +36 1 391 1400).

 1. MI AZ ÜZEMELTETŐK KAPCSOLATTARTÁSI CÍME ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK ESETÉN?

Amennyiben a jelen Adatkezelési Szabályzatban foglalt adatkezeléssel kapcsolatban bármilyen észrevétele vagy kérdése van, forduljon hozzánk bizalommal az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Reflex Kft.:
Székhely: 3530 Miskolc, Szemere Bertalan u. 2. I. emelet 107. ajtó.
E-mail cím: kapcsolat@reflex.hu
Telefonszám: +361 269 4781